“CapaCities” პროექტი ნახევარი გზაა

შესავალი პროექტი „ კატასტროფების და რისკების მართვა აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორ ქალაქებში“ რომლის ხანგრძლივობა გახლავთ ორიწელი დაიწყო 2018 წლის იანვარში და

Read more

Երրորդ դասընթաց եւ փորձի փոխանակման հանդիպում

2018թ. հոկտեմբերի 2- 4-ը Արարատ քաղաքի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ միջազգային գիտակոնֆերանս, որին մասնակցում էին պատվիրակություններ՝ Նիդեռլանդների Թագավորության Աբլասերդամի քաղաքապետ

Read more

შეხვედრა დაინტერესებულ მხარესთან

მ/წლის 26 სექტემბერს ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროექტის „კატასტროფების და რისკების მართვა აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორ ქალაქებში“ ფარგლებში რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის დაფინანსებით

Read more