ამოცანები

პროექტი მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სამი ქალაქის შესაძლებლობების სტრუქტურულად გაუმჯობესებას კატასტროფების რისკების მართვის (DRM) დაგეგმვის სტრუქტურული პროცესის წარმართვისა და კოორდინირების მიზნით, რის შედეგადაც საფრთხის რისკის შეფასებისა და ინციდენტის საფუძველზე არსებული კატასტროფების რისკის მართვის შესაძლებლობები და კატასტროფების რისკების მართვის მეთოდი ამ მიმართულებით ევროკავშირის პოლიტიკასთან მჭიდრო კავშირში იქნება. პროექტის დასასრულს ამ ქალაქებმა უნდა შეძლონ სტრუქტურული კატასტროფების რისკების მართვის დაგეგმვის გაგრძელება, რომელსაც საფუძვლად დაედება ცოდნა და კომპეტენცია და დაეფუძნება კონკრეტული კატასტროფების რისკების მართვის სტრატეგიას, მათ შორის პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ საგზაო რუკას.

საერთო მიზნის მისაღწევად, ჩვენ გვაქვს შემდეგი კონკრეტული ამოცანები:

  • გაზრდილი ცოდნა “მიმღები ქალაქებში” DRM- ის შესახებ.
  • ძლიერი და კომპეტენტური ფოკუსური წერტილები / DRM- ის კოორდინატორები “მიმღებ ქალაქებში”, რომლებსაც DRM- ის განვითარება შეეძლებათ ქალაქებში, მომდევნო წლებში კოლეგებთან და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით.
  • ქალაქის ადმინისტრაციების კომპეტენციის გაზრდა DRM- ს შესაძლებლობებთან და პოტენციურად გასაუმჯობესებელ სფეროებთან დაკავშირებით.
  • DRM- ის სტრუქტურული თანამშრომლობისთვის ქსელური ურთიერთობის განვითარება სამი ქალაქის DRM- ის განმახორციელებელ მხარეებთან.
  • ადგილობრივი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება DRM- ს შემდგომი სამი წლის განმავლობაში გაუმჯობესების მიზნით, რაც ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებს ვალდებულებით ეკისრებათ.